Diplomatische Nachrichten adelicher Familien

  • Diplomatische Nachrichten adeliche Familien betreffend, Herausgegeben von August Wilh. Bernh. von Uechtritz Churfürstlich Sächsischen Premier-Lieutenant bey dem löblichen Infanterie-Regimente von Reizenstein, Leipzig ab 1790
    Band 1 Band 2 Band 3 Band 4 Band 5
    [list] [*]v. Amelunxen [*]v. Anckelmann [*]v. Beulwitz [*]v. Bünau [*]Convay de Watterfort [*]v. Friesen [*]v. Gersdorf [*]v. Grosse [*]v. Krohne [*]v. Nostitz [*]v. Uechtritz [*]v. Vittinghoff [*]v. Zetzschwitz [/list] [list] [*]v. Berlepsch [*]v. Breitenbauch [*]v. Bünau [*]v. Dürfeld [*]v. Einsiedel [*]v. Erdmannsdorf [*]v. Geusau [*]v. Globig [*]v. Heynitz [*]v. Lindenau [*]v. Loeben [*]Pabst v. Ohlau [*]v. Pfuhl [*]Edler v. der Planitz [*]v. Poellnitz [*]v. Rothe [*]v. der Sahle [*]Sahrer v. Sahr [*]v. Schönberg [*]v. Thüna [*]v. Troyff [*]v. Wilcke [*]v. Wurmb [/list] [list] [*]v. Brandenstein [*]v. Braxein [*]v. Burgsdorff [*]v. Carlowitz [*]v. Carlsburg [*]v. Derschau [*]v. Einsiedel [*]v. Felgenbauer [*]v. Hartmann [*]v. der Heyden [*]Grf. v. Hohenthal [*]v. Kiesewetter [*]Edler v. der Planitz [*]Reichbrod v. Schrenkendorff [*]v. Salza u. Lichtenau [*]v. Schierbrand [*]v. Schönberg [*]v. Seebach [*]v. Seyffertitz [*]v. Witzleben [*]v. Zanthier [*]v. Ziegler und Klipphausen [/list] [list] [*]v. Arnim [*]v. Beneckendorff [*]v. Bünau [*]v. Carlowitz [*]v. Ende [*]v. Freywald [*]v. Funcke [*]v. Götze [*]v. Hartitzsch [*]v. Hayn [*]v. Holläufer [*]v. Hund u. Altengrottkau [*]v. Ingenhöff [*]v. Könneritz [*]v. Koseritz [*]v. Kötteritz [*]v. Leubnitz [*]v. Lindenau [*]v. Löser [*]Marschall v. Bieberstein [*]v. Plötz [*]v. Rex [*]v. Tümpling [/list] [list] [*]v. Brandenstein [*]v. Carlowitz [*]v. Dallwitz [*]v. Döring [*]Freyherrn v. Ende [*]v. Gablenz [*]v. Griesheim [*]v. Karras [*]v. Schwarzenfels [*]v. Witzleben [*]v. Wolffersdorf [/list]
    [url='http://dirkpeters.net/lexicon/index.php/Entry/5-Familienübergreifende-Reihen-und-Bücher/']Links zu den Büchern[/url]

Teilen