Jahrbuch des Deutschen Adels

 • Ein Vorläufer des Gotha, der zwischen 1896 und 1899 in drei Bänden herausgegeben wurde.

  Eine Einführung gibt es im Blog. In den drei Bänden sind Stammreihen folgender Familien enthalten:


  1 Band 1


  v. Adelebsen, v. Alten, v. Altenbockum, v. Alvensleben, v. Alvensleben-Schönborn, v. Amelunxen, v. Auerswald, v. Aulock, v. Aweyden, v. Barfuß, v. Barner, v. Barsewisch, v. Baumbach, v. Bennigsen, v. Bercken, v. Berdwordt, v. Berswordt gen. Wallrabe, v. der Berswordt, v. Biedenfeld, v. Bila (Biela, Byla), v. Bischoffshausen, v. Bodungen, v. Boehn (Boehnen), v. Brauchitsch, v. Bredow, v. Brockhusen (Brockhausen, Bruchhausen, v. Broesigke, v. Bronsart, Bronsart v. Schellendorff, v. Lampinet gen. v. Bronsart, v. Buggenhagen, v. Burgsdorff, v. Campe, v. Carlowitz, v. Carlowitz-Maxen, v. Carlowitz-Hartitzsch, v. Czettritz und Neuhaus, v. Dannenberg, v. Dewitz, v. Dewitz gen. Krebs, v. Ditfurth, v. Dresky u. Merzdorf, v. Eberstein, v. Eller-Eberstein, v. Eickstedt, v. Eickstedt-Peterswaldt, v. Erdmannsdorff, v. Eschwege, v. Estorff, v. Falkenstein, v. Foller, v. der Gabelentz, v. der Gabelentz-Linsingen, v. Gablenz, v. Gablenz-Eskeles, Gans zu Putlitz, v. u. z. Gilsa, v. Gotsch, v. Graevenitz, v. Griesheim, v. Grumbkow (Grumbckow), v. Gustedt, v. Hake (Hacke) (Mark), v. Hake (Niedersachsen), v. der Heyde (Heyden), v. Heyden (Pommern), v. Heyden-Linden, v. Heyden-Cartlow, Graf v. Cartow, v. Heyden-Versken, v. Heyking, v. Hirsch, v. Jagow, v. Oppell, v. Wedel, v. Wedel-Parlow, v. Wedel-Burghagen, v. Zastrow, v. Zastrow gen. v. Küssow


  2 Band 2


  v. Arenstorff, v. Bardeleben (Altmark), v. Bardeleben (Schaumburg), v. Both, v. Grone, v. Grünberg, v. Hackewitz, v. Heimburg, v. Hocke, v. Holleben, v. Holleben gen. v. Vormann, v. Hundelshausen, v. Ingenhaeff, v. Issendorff, v. Jeinsen, v. Kalben, v. Kalckreuth, v. Kalitsch, v. Kameke (Kamecke), v. Kamptz, v. Karstedt, v. Kessel, v. Kessel u. Zeutsch, v. Keudell, v. Klitzing, v. Klitzing gen. v. Pestel, v. Kloeden (Klaeden), v. dem Knesebeck, v. dem Knesebeck-Milendonk, v. Köckritz u. Friedland, v. Koethen, v. Koppelow, v. Krosigk, v. Kutzleben, v. Landwüst, v. Lattorff, v. Leipziger, v. Lepel (Lepell), v. Lettow-Vorbeck, v. Loebell, v. u. z. Loewenstein, v. Lowtzow, v. Luck (Lucke), v. Luck u. Witten, v. Luck u. Salisch, v. Lucke u. Kurskow, v. der Malsburg, v. Maltitz, v. Mandelsloh, v. Mangoldt, v. Mangoldt-Reiboldt, v. Mangoldt-Gaudlitz, v. u. z. Mansbach, v. Meerscheidt, v. Meerscheidt-Hüllessem, v. Meerscheidt gen. v. Hüllessem, v. Mellenthin, v. Miltitz, v. Morstein, v. Mosch, v. Müllenheim-Rechberg, v. Normann, v. Normann-Ehrenfels, v. Normann-Loshausen, v. Oppen, v. Oppen-Schilden, Oppen v. Huldenberg, v. Ostau, v. der Osten, v. der Osten gen. Sacken, v. der Osten gen. Sacken u. v. Rhein, v. Osterhausen, v. Pappenheim, v. Perbandt, v. Pieverling, v. Poeppinhauß (Poeppinghausen), v. Poser u. Groß-Nädlitz, v. Pritzbuer, v. Rauen, v. Rothkirch, v. Rothkirch u. Trach, v. Rothkirch u. Trach gen. v. Schwarzenfels, v. Rothkirch u. Panthen, v. Schachten, v. Schöning, Meyer v. Schönign, v. Schöning-Megow, v. Stössel, v. Trützschler, Trützschler v. Falkenstein, v. Zedlitz u. Trützschler, v. Tschudi, v. Uechtritz, v. Uechtritz u. Steinkirch, v. Uechtritz-Wiedebach, v. Wachholtz (Wacholtz), v. Zeschau


  3 Band 3


  v. Auer, v. Behr (Pommern), v. Behr (Mecklenburg), v. Behr-Negendank, v. Birckhahn, v. Bornstaedt (Altmark), v. Bornstedt (Magdeburg), v. Brandenstein, v. Cramon, v. Cramon-Taubadel, v. Creytz, v. Dassel, v. Dassel-Wellersen, v. Debschitz, v. der Dollen, v. der Dollen-Mellin, v. Eicke u. Polwitz, v. Esbeck, v. Esbeck gen. v. Platen, v. Gaudecker, v. Glasow, v. Götz (Götzen), v. Hausen (Lothringen), v. Hausen (Thüringen), v. Jeetze, v. Kaphengst, v. Kunheim, v. Kursell, v. Langheim, v. Lehwald, v. Lockstaedt (Lockstedt), v. Massow, v. Metsch (Metzsch), v. Meyerinck, Milchling v. Schönstadt, v. Owstien, v. Petzinger, v. Raab, v. Rabenau, v. Randow (Randau), Rau v. Holzhausen, v. Reckow, v. Rosenberg (Kurland), v. Rosenberg-Gruszczynski, Freiherren v. Rosenberg, v. Rosenberg-Lipinsky, v. Sandersleben, v. Saucken, v. Schlichting, v. Schlichting u. Bukowiec, v. Schutzbar gen. Milchling, Schwertzell v. u. z. Willingshausen, v. Seidlitz (Seydlitz), v. Seidlitz u. Gohlau, v. Seidlitz u. Ludwigsdorf, Graf v. Seidlitz-Sandretzki, v. Seydlitz-Kurzbach, v. Seydlitz-Gerstenberg, v. Selchow, v. Strantz, v. Studnitz, v. Suchodoletz, v. Sydow, v. Tettau, v. Tiele, v. Tiele-Winckler, v. Trebra, v. Trebra u. Lindenau, v. Trotha, v. Trott zu Sulz, v. Trotta gen. Treyden, v. Tümpling, v. u. z. Urff, v. Usedom, v. Uthmann u. Schmolz, v. Versen, v. Wallenrodt, v. Wallmoden, v. Wallmoden-Gimborn, v. Warnstedt, v. Watzdorf (Watzdorff), v. der Wense, v. Wentzky u. Petersheyde, v. Wernsdorff, v. Wins, v. Wobeser, v. Wobeser-Warnstedt, v. Wolffersdorff, v. Wolfframsdorff, v. Woyrsch, v. Wrochem, v. Wulffen (Magdeburg), v. Wulffen (Kurmark), v. Wenge-Wulffen, v. Wulffen gen. Küchmeister v. Sternberg, v. Wulffen (Halberstadt), v. Wurmb, Wurmb v. Zink, v. Wuthenau (Wuthenow), v. Zabeltitz (Zobeltitz), v. Fischer-Zobeltitz, Wilmot-Howard v. Zobeltitz, v. Zehmen, v. Zepelin (Zeppelin), Graf v. Zeppelin-Aschhausen, v. Zezschwitz, v. Ziegler u. Klipphausen, v. Zieten, v. Ziethen

  4 Links

  Digitalisierte Ausgaben gibt es auf www.rambow.de:

Teilen